Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Algemene Voorwaarden

De kinderopvang in Nederland heeft een belangrijke maatschappelijke positie verworven. Dit heeft te maken met de veranderende verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders alsook de gestegen arbeidsparticipatie van vrouwen. De kinderopvang is een dynamische bedrijfstak waar de verscheidenheid van dienstverlening toeneemt. Met de komst van de Wet hebben de afnemers (Boink en consumentenbond) en aanbieders (Branchevereniging en MO Groep)van kinderopvang gezamenlijk brancheafspraken over de dienstverlening gemaakt. 

Deze zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden Kinderopvang die beogen rechten en plichten van partijen evenwichtig te verdelen. Voor u, de consument, betekent dit meer duidelijkheid en rechtszekerheid. Aan ondernemers verschaffen de Algemene Voorwaarden een gelijke rechtsbasis. Algemene Voorwaarden kunnen oneigenlijke concurrentie deels voorkomen en bieden de ondernemer de mogelijkheid zich te profileren met prijs, kwaliteit en soort van de dienstverlening. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van Algemene Voorwaarden is dat kinderopvang in Nederland algemeen toegankelijk is en dat goede voorwaarden een kwalitatief verantwoorde kinderopvang kunnen borgen. Dat is immers in het belang van alle betrokken partijen. Centraal bij dit alles staat dat het bij kinderopvang om de kwetsbare groep van jonge kinderen. Tijdens de oriëntatiefase, waarin u op zoek bent naar een betrouwbare kinderopvangorganisatie, adviseren wij u bij een eerste kennismaking met organisaties, te vragen of de Algemene voorwaarden en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang worden gehanteerd. 

Leden van de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang hebben aan hun lidmaatschap de verplichting gesteld de Algemene Voorwaarden en het Convenant Kwaliteit kinderopvang te hanteren. De Bereboot is lid van de Branchevereniging. Voor de inhoud van de Algemene Voorwaarden verwijzen we naar hoofdstuk algemene voorwaarden Convenant Kwaliteit kinderopvang 
De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland moet goed geregeld zijn. Het is voor kinderen en hun opvoeders van groot belang; het is immers de belangrijkste ontwikkelingsfase in het leven van jonge kinderen. Ook aanbieders hechten belang aan en hebben baat bij goede regels: die geven duidelijkheid en bevorderen eerlijke onderlinge concurrentie. 
Aanbieders en afnemers hebben ook op dit punt samen landelijke kwaliteitseisen opgesteld voor de kinderopvang in Nederland. Deze afspraken zijn vastgelegd in dit convenant. De afspraken zijn basiseisen voor kwaliteit; het staat de individuele aanbieders vrij hierin verder te gaan. De Branche neemt nadrukkelijk zelf de verantwoordelijkheid voor kwaliteit, nu de overheid dat in de nieuwe Wet kinderopvang niet meer gedetailleerd voorschrijft. Het convenant is voor partijen de basis voor goed toezicht in de branche. Voor de inhoud van het Convenant kunt u kijken bij hoofdstuk branch informatie.